امروز بذر بیمه عمر را بکارید تا فردا محصول آن را درو کنید

امروز بذر بیمه عمر را بکارید تا فردا محصول آن را درو کنید

تامین آتیه – آینده نگری مالی چیست؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که سرسری کار کردن در یک مزرعه، فراموش کردن کاشت در بهار، بازی کردن در تمام طول تابستان و سپس فشردن تمام کار در

همراه با بیمه عمر، منزل مسکونی شما هم بیمه آتش سوزی می شود

همراه با بیمه عمر، منزل مسکونی شما هم بیمه آتش سوزی می شود

تامین آتیه – یکی از مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد امکان بیمه کردن منزل مسکونی شما در برابر آتش سوزی می باشد، البته امکان بیمه شدن منزل شما در برابر آتش فشان و زلزله هم وجود دارد.